Üsküdar - İstanbul

+90 216 599 0397

Çalışma Saatleri 09.00 - 18.00

info@ahtlegal.com

Slider

AHT Hakkında

AHT Hukuk & Danışmanlık, Av. Prof. Dr. Çetin ARSLAN ve Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL tarafından 2019 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Kamu ihaleleri alanındaki tüm konulara dair avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunan AHT, bu alandaki zorunlu idari başvuru süreçlerini yönetmekte, iptal, ceza ve tazminat davalarını uzman ekibiyle titizlikle yürütmektedir.

Yazılı Danışmanlık

Kamu ihaleleriyle ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklara dair sorularınızı aşağıdaki linkten ulaşacağınız formla uzman ekibimize iletebilirsiniz. En kısa süre içerisinde ilgili adreslerinize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Duyurular

Makalelerimiz

Sık Sorulan Sorular

SIRASORUCEVAPDETAY
1İhale saatinden önce ihalenin idarece iptal edilmesi mümkün müdür?Kamu İhale Kanunu’nun 16. maddesine göre, idarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
2Kamu ihalelerinde “yerli istekli” sıfatına kimler sahiptir?Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesinde yerli istekli tanımlanmıştır. Buna göre yerli istekli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri ifade eder.
3Kamu İhale Kanunu’nda hangi ihale usulleri düzenlenmiştir?İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde uygulanacak ihale usulleri Kamu İhale Kanunu’nun 18. Maddesinde sıralanmıştır. Buna göre aşağıdaki ihale usullerinden biri uygulanır: Açık ihale usulü. Belli istekliler arasında ihale usulü. Pazarlık usulü.
4İhalelere katılmaktan yasaklama kararı hangi hallerde ve hangi süreler için verilir?Kamu İhale Kanunu’nun 17. maddesinde düzenlenen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2. ve 3. maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.
5Kamu İhale Kanunu kaç yılında kabul edildi?2002
6Kamu İhale Kanunu kaç yılında yürürlüğe girdi?2003
7Kamu İhale Kanunu kaç maddedir?70
8Kamu İhale Kanununun amacı nedir?Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.
9Kamu İhale Kanununun kapsamında hangi idareler ve ihaleler vardır?2’nci maddeye göre, a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler. b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. c) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla (Değişik: 9/7/2018-KHK-703/171 md.) veya Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar. d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler. e) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri.
10Kamu İhale Kanununun istisnaları nelerdir?Kamu İhale Kanununun istisnaları 3’üncü maddede düzenlenmiştir. Bu madde sıklıkla değişikliğe uğramaktadır. Ayrıca diğer başka kanunlar ve bütçe kanunlarında da istisnalar vardır.
Adres

Akasya Göl Kule 23 C K: 9 No: 61
Acıbadem Üsküdar / İstanbul

Telefon

+90 216 599 0397
info@ahtlegal.com

Çalışma Saatleri

Pzt-Cts 09:00 - 18:00